Hotel Victoria

 1. Společnost HOTEL VICTORIA s.r.o., se sídlem: Borská 1155/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 25233319, DIČ: CZ25233319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11242, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek http://www.hotel-victoria.cz/cs/. Cookies jsou vlastně malá množství dat, která se posílají vašemu koncovému zařízení a tím umožňují zejména přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů. Cookies používá skoro každá webová stránka, neboť jde o užitečnou službu, která zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené webové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

 2. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

 4. Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v horní části webové stránky, znějícím následovně: „Tato webová stránka používá cookies pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit (potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro retargeting). Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací o souborech cookies a možnostech jejich deaktivace naleznete v Prohlášení o pravidlech využívání cookies.“

 5. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 6. Třetí strany - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme náš datový provoz a využití našich webových stránek. V souvislosti s reklamními službami využívají naše stránky funkce Google Analytics v následujícím rozsahu: remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, integrace se službou DoubleClick Campaign Manager a demografické přehledy a přehledy zájmů. Uvedený nástroj využívá cookies zejména k optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese https://www.google.com/settings/ads

 7. Pokud chcete vypnout sledování službou Google Analytics, můžete nainstalovat oficiální plug-in pro váš prohlížeč z této adresy: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 8. Můžete vypnout všechny cookies ve vašem prohlížeči, obvykle v nastaveních "soukromí". Tímto zcela zablokujete ukládání všech cookies na vašem počítači z naší webové stránky a dalších. Nicméně tím se vypne řada funkcí na našich webových stránkách a my nemůžeme zaručit, že naše služby budou fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Další informace o zakázání cookies ve vašem prohlížeči naleznete v této příručce: http://www.aboutcookies.org/

 9. Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  1. účelu zpracování,

  2. kategorii dotčených osobních údajů,

  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

  4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

  5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

  6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

  1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  3. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,

  4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

  6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

  7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. Požádat správce o vysvětlení.

  2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

  3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

  4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

  5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

  6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 10. Společnost HOTEL VICTORIA s.r.o., shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

  DoménaExpiraceNázevCestaId
  www.hotel-victoria.cz 1560601355 __zlcmid / 1
  www.hotel-victoria.cz 1560601354.265788 07a5d3c5b70a37ea507c6fea073a5c42 / 2
  www.hotel-victoria.cz   d1f39c5bb693b77ee84f72182bf7616f / 3
  www.hotel-victoria.cz 1558520242 cookie-bar / 4

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů

  Společnost HOTEL VICTORIA s.r.o., se sídlem: Borská 1155/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 25233319, DIČ: CZ25233319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11242, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 3. Zdroje osobních údajů

  • přímo od subjektů údajů (zákazník, uchazeč o zaměstnání, e-mailová komunikace, telefonní komunikace, kontaktní formulář na webu apod.)

  • od obchodních partnerů správce (cestovní kanceláře, společnosti provozující on-line rezervace ubytování apod.)

 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, číslo cestovního dokladu nebo jiného oficiálního dokladu totožnosti, číslo víza, účel pobytu, podpis a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů - kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace

  • popisné údaje (např. bankovní spojení)

  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení, personálních řízení apod.)

 5. Kategorie subjektů údajů

  • zákazník správce

  • zaměstnanec správce

  • dodavatel správce

  • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

  • uchazeč o zaměstnání

 6. Kategorie příjemců osobních údajů

  • finanční ústavy

  • zpracovatelé

  • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 7. Účel zpracování osobních údajů

  • realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné (ve výše uvedených případech je společnost HOTEL VICTORIA s.r.o. v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

  • jednání o smluvním vztahu

  • plnění smlouvy

  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

  • archivnictví vedené na základě zákona

  • výběrová řízení na volná pracovní místa

  • plnění zákonných povinností ze strany správce

  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

  Při rezervaci na webových stránkách správce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace (jméno, příjmení, telefon, e-mail). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů (zákazníkem) a správcem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

  Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

  Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

 9. Doba zpracování osobních údajů

  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 10. Poučení

  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

  V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

  1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

  3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

  4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

  5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

  6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 11. Práva subjektů údajů

  V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  1. účelu zpracování,

  2. kategorii dotčených osobních údajů,

  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

  4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

  5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

  6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

  1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  3. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,

  4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

  6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

  7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. Požádat správce o vysvětlení.

  2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

  3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

  4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

  5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

  6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 12. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

  V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

 13. Kontaktujte nás

  V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

  HOTEL VICTORIA s.r.o.
  Borská 1155/19
  301 00 Plzeň
  Tel: +420/377 221 010
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.

Sportovně založení hosté mohou využít fitness, vybavený profesionálními stroji, jež je ideálním místem k aktivnímu odpočinku pro muže i ženy. Fitness je pro hotelové hosty zdarma od pondělí do pátku od 18:00 a o víkendu nepřetržitě.

Své volné chvíle mohou naši klienti trávit při hře biliardu a šipek. Billiard a šipky jsou pro hotelové hosty zdarma.

Pro naše hosty máme k dispozici saunu s libovolnou volbou dvou režimů saunování: biosaunu a finskou saunu. Na přání jsou hosté obslouženi nealkoholickými nápoji.

Ceník sauny si můžete prohlédnout zde